top of page

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení 

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Olga Dimitraşco, IČ: 17394872, místem podnikání: Březenská 2466/8, 182 00, Praha 8 – Libeň,  kontaktní údaje: Olga Dimitraşco ( Hair School ) - email: hairschool-on@seznam.cz- www.hairschool-on.com (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze smluv o poskytování služeb, uzavíraných mezi poskytovatelem a třetí osobou (dále jen „účastník školení“)  a jsou jejich nedílnou součástí. 

 • V rámci smlouvy o poskytování služeb je výjimečně možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

 • Poskytovatel může tyto obchodní podmínky jednostranně měnit či doplňovat, tím nejsou dotčeny smluvní vztahy vzniklé za dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. Objednávka školení 

 • Webová stránka poskytovatele na internetové adrese www.hairschool-on.com (dále jen „webová stránka“) obsahuje podrobné informace o poskytovaných školeních, včetně popisu, rámcového rozvrhu a jejich ceny. 

 • Smlouva o poskytnutí služeb mezi účastníkem školení a poskytovatelem se uzavírá na základě objednávky, kterou účastník školení učinění prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce.  

 • Bezprostředně po vyplnění objednávky je ze strany poskytovatele účastníku školení umožněna platba prostřednictvím platební brány. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena zaplacením této platby. 

 • Účastník školení souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku jak při uzavírání smlouvy o poskytování služeb, tak při následné komunikaci mezi poskytovatelem a účastníkem školení, jež se týká poskytování služeb.  

 • Smlouva o poskytování služeb je uzavírána v českém jazyce. 

 • Poskytovatel je oprávněn zrušit nebo přesunout školení na jiný termín. O tom musí účastníka školení včas informovat. V takovém případě nehradí poskytovatel žádné dodatečné výdaje účastníku školení. V případě zrušení školení ze strany poskytovatele bude přijatá platba v plné výši vrácena na bankovní účet účastníka do 30 dnů ode dne, kdy odešle účastníkovi oznámení o zrušení školení. 

 • Účastník souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb neprodleně po uzavření smlouvy, a to i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

 

3. Platba 

 • Účastník školení se zavazuje uhradit poskytovateli platbu ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb. 

 • Platbu lze učinit pouze elektronickým převodem prostřednictvím platební brány poskytovatele. 

 • Po připsání platby bude účastníku ze strany poskytovatele vystaven a na jeho elektronickou adresu odeslán daňový doklad. 

 • Poskytovatel není plátcem DPH. 

 

4. Místo a způsob konání školení 

 • Účastník školení bere na vědomí, že místo konání školení je uvedeno na webových stránkách poskytovatele. 

 • Školení může být konáno způsobem prezenčním (off-line) či distančním způsobem (on-line), tato skutečnost je u konkrétního typu školení či kursu vždy předem označena. 

 • Je-li to nezbytné s ohledem na mimořádné okolnosti (např. covid) nebo s ohledem na oprávněné potřeby poskytovatele, je poskytovatel oprávněn změnit i v průběhu školení jeho způsob konání. Poskytovatel je v takovém případě povinen účastníka o změně informovat. Účastník školení toto bere na vědomí. 

 

5. Autorská práva poskytovatele 

 • Účastník školení není bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele oprávněn pořizovat jakékoli audiovizuální či zvukové nahrávky. 

 • Účastník školení není oprávněn šířit mezi třetí osoby jakékoli materiály, které mu budou poskytovatelem v průběhu školení či v souvislosti s ním poskytnuty. Veškeré materiály a podklady školení nesmějí být bez písemného souhlasu poskytovatele dále kopírovány, skenovány či jiným způsobem zpracovávány nebo komerčně či veřejně využívány a prezentovány. 

 

6. Storno podmínky 

 • Rozhodne-li se účastník  neúčastnit off-line školení, má možnost svou účast zrušit v níže uvedených lhůtách a uvolněné místo bude nabídnuto dalším zájemcům. Může tak učinit elektronickou zprávou na výše uvedenou kontaktní adresu poskytovatele, kterou odešle z adresy, jíž při uzavírání smlouvy o poskytnutí školení uvedl poskytovateli  

 • V případě zrušení účasti do 30 kalendářních dnů před termínem školení nabídne poskytovatel účast na nejbližším dalším volném termínu školení ve stejné ceně; v případě nesouhlasu účastníka s poskytnutím dalšího termínu školení je poskytovatel oprávněn ponechat si storno poplatek ve výši 50 % z přijaté platby, zbývající část bude vrácena do 30 dnů ode dne žádosti účastníka. 

 • Dojde-li ke zrušení účasti v době kratší než 15 kalendářních dnů před termínem školení, přijatá platba se účastníkovi nevrací. 

 • Zrušit účast je možno elektronickou zprávou, zaslanou na adresu hairschool-on@seznam.cz. Oznámení o zrušení účasti musí být obsahovat identifikaci osoby účastníka jeho jménem a příjmením, kontakt a označení konkrétního školení, na němž má být účast zrušena a bankovní spojení pro případ vrácení i přijaté platby nebo její části, jsou-li naplněny ostatní předpoklady pro její vrácení dle těchto obchodních podmínek.  

 • Účast na on-line školení stornovat nelze, neboť bezprostředně po zaplacení získává účastník přístup k výukovým materiálům po dobu 3 měsíců. 

 

7. Zvláštní ustanovení týkající se vztahu se spotřebiteli 

 • Je-li účastník školení spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), platí pro něj také ustanovení tohoto článku obchodních podmínek. V opačném případě se ustanovení tohoto článku na účastníka školení nepoužijí. Účastník, který má živnostenské oprávnění v oboru holičském, kadeřnickém, kosmetických služeb, služeb osobního charakteru a služeb pro hygienu či příbuzném, se za spotřebitele nepovažuje. 

 • Spotřebitel může v souladu s § 1829 ObčZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. 

 • Spotřebitel může od smlouvy ve stanovené lhůtě odstoupit elektronicky na adresu hairschool-on@seznam.cz V odstoupení od smlouvy musí být uvedena identifikace účastníka jménem a příjmením, kontakt a označení školení, kterého se odstoupení týká. Do oznámení o odstoupení od smlouvy uvede spotřebitel také číslo bankovního účtu, na který má být platba vrácena. Poskytovatel vrátí spotřebiteli platbu bez zbytečného odkladu po obdržení odstoupení od smlouvy, nejpozději však do čtrnácti dnů. 

 • Spotřebitel výslovně souhlasí s poskytováním služeb před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy poté, co již bylo školení zahájeno,  sjednaná cena ani její část se mu nevrací.  

 

8. Ochrana osobních údajů 

 • Poskytovatel upozorňuje, že objednávkový formulář obsahuje informace, které naplňují definici osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „Obecné nařízení“. 

 • Řádným vyplnění objednávkového formuláře a jeho zasláním poskytovateli dobrovolně poskytujete některé své osobní údaje a potvrzujete, že jste se seznámili s těmito zásadami. Poskytovatel dodržuje veškerá pravidla pro řádné nakládání s osobními údaji tak, aby žádným způsobem nemohlo být nepřiměřeně dotčeno soukromí účastníka školení. 

 • Správcem osobních údajů je poskytovatel. 

 • Pro řádné vyplnění objednávkového formuláře poskytovatel žádá účastníka školení o následující osobní údaje: jméno a příjmení, IČ a místo podnikání, e-mailová adresa, telefonní kontakt (mobil) a číslo bankovního účtu pro případ vrácení platby. 

 • Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem splnění práv a povinností z uzavřených smluv, zajištění řádné organizace přihlášek na školení, zajištění jejich bezproblémového chodu, a případné řešení organizačních záležitostí (např. storno) a případných reklamací služeb. 

 • Údaje jsou shromažďovány v rozsahu a po dobu nezbytnou k dosažení uvedeného účelu, tedy po dobu 1 (jednoho) roku ode dne konání školení. Po této době, jakož i v případě, kdy pomine účel jejich shromažďování (zpracovávání), jsou údaje likvidovány, vyjma údajů, jež je poskytovatel povinen uchovávat pro účely splnění zvláštních právních povinností, vyplývajících ze zákona o účetnictví, případně pro účely kontroly ze strany akreditačního orgánu.  Osobní údaje nejsou poskytovány ke zpracování žádným dalším subjektům odlišným od správce. 

 • Účastník školení, jako subjekt údajů, má práva podle č. 12 a násl. Obecného nařízení. Jedná se zejm. požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu (aktualizaci) údajů, nebo jejich výmaz, případně také právo požadovat omezení zpracování údajů. Práva lze uplatnit žádostí v elektronické podobě na adrese poskytovatele. Dále má možnost se v písemné podobě obrátit na dozorový orgán (www.uoou.cz). 

 • Poskytovatel dále upozorňuje, že průběh školení může být fotograficky zaznamenáván, a to za účelem informování o své činnosti či jako doklad o konání školení pro splnění dotačních podmínek. Zasláním objednávky a účastí na školení vyjadřuje účastník školení souhlas s takovým zachycením své osoby. Tyto výstupy mohou být použity jen k uvedeným účelům a pouze způsobem a v rozsahu obvyklém tak, aby nedošlo k nepřiměřenému zásahu do práv účastníka školení.  Odvolání souhlasu může provést stejným způsobem, jako se uplatňují práva (viz výše), případně sdělením školiteli o tom, že si účastník nepřeje být fotografován, toto přání bude poskytovatel respektovat.  

 

9. Závěrečná ustanovení 

 • Pokud se kterékoli jednotlivé ustanovení obchodních podmínek nebo jeho aplikace stane neplatným nebo neúčinným, všechna ostatní ustanovení zůstanou platná a  účinné v nejširším rozsahu povoleném právními předpisy. 

 • Vyplněním a odesláním objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře a zaplacením prostřednictvím platební brány účastník s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 

 

 

V Praze dne 1. září 2022                Olga Dimitraşco 

bottom of page