top of page

Pravidla webu

Zásady týkající se zpracování osobních údajů

 

 

1. Společná ustanovení
Tato politika zpracování osobních údajů je sestavena podle požadavků federálního zákona ze dne 27.07.2006. Č. 152-FZ ", O osobních dat" a určuje pořadí zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních dat, které ABIGAIL STYL s.r.o. (dále jen Provozovatel).

 

1.1. Provozovatel klade prvořadým cílem a podmínkou výkonu jeho činnosti, dodržování práv a svobod člověka a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobní a rodinné tajemství.

 

1.2. Tyto zásady Subjektu v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen – Zásady) se vztahují na veškeré informace, které Operátor může získat o návštěvnících webových stránek http://www.hairschool-on.com/.

 

2. Základní pojmy používané v politice

 

2.1. Automatické zpracování osobních údajů-zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;

 

2.2. Blokování osobních údajů – dočasné ukončení zpracování osobních dat (s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro objasnění osobních údajů);

 

2.3. Webové stránky – soubor grafických a informačních materiálů, a také POČÍTAČOVÝ program a databáze, které zajišťují jejich dostupnost na internetu v síti adrese http://www.hairschool-on.com/;

 

2.4. Informační systém osobních údajů-souhrn osobních údajů obsažených v databázích a zajišťujících jejich zpracování informačních technologií a technických prostředků;

 

2.5. Обезличивание osobních údajů — akce, v jejichž důsledku nelze určit bez použití informací o příslušnost osobních dat konkrétního Uživatele nebo jinému subjektu osobních údajů;

 

2.6. Zpracování osobních údajů – jakákoliv akce (operace) nebo souhrn činností (operací) prováděných s použitím prostředků automatizace nebo bez použití takových prostředků s osobními údaji, včetně shromažďování, záznamu, систематизацию, akumulace, skladování, rafinace (aktualizace, změny), extrakce, použití, přenos (šíření, poskytování, přístup), обезличивание, blokování, odstranění, zničení osobních údajů;

 

2.7. Operátor – státní orgán, městský úřad, právnická nebo fyzická osoba, která sama nebo společně s jinými osobami организующие a (nebo) při zpracování osobních údajů, jakož i vymezení účelu zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které mají být zpracovány, akce (operace), ze strany s osobními údaji;

 

2.8. Osobní údaje-jakékoli informace vztahující se přímo nebo nepřímo k určitému nebo určenému uživateli webových stránek http://www.hairschool-on.com/;

 

2.9. Uživatel - každý návštěvník webových stránek http://www.hairschool-on.com/;

 

2.10. Poskytování osobních údajů-úkony zaměřené na zveřejnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob;

 

2.11. Šíření osobních údajů – veškeré akce, které se zaměřují na zpřístupnění osobních údajů neurčitému počtu osob (přenos osobních údajů) nebo na seznámení s osobními údaji neomezenému kruhu osob, včetně zveřejnění osobních údajů v médiích, ubytování v informační a telekomunikační sítě nebo poskytování přístupu k osobním údajům jakýmkoli jiným způsobem;

 

2.12. Трансграничная přenos osobních dat – přenos osobních údajů na území cizího státu orgánům moci cizího státu, zahraniční fyzickou nebo zahraniční právnické osobě;

 

2.13. Ničení osobních dat – jakákoli činnost, v důsledku které osobní údaje budou navždy s nemožností další využití obsahu osobních dat v informačním systému osobní data a (nebo) zničena materiální nosiče osobních údajů.

 

 

3. Operátor může zpracovávat následující osobní údaje uživatele

 

3.1. Příjmení, křestní jméno;

 

3.2. E-mailová adresa;

 

3.3. Číslo telefonu;

 

3.4. Fotografie;

 

3.5. Také se na webu děje sběr a zpracování обезличенных údaje o návštěvnících (v tak hod. souborů "cookie") pomocí služeb on-line statistiky (Yandex Metrika a Google Analytics a další).

 

3.6. Výše uvedené údaje jsou dále v textu politiky spojeny obecným pojmem osobní údaje.

 

 

4. Cíle zpracování osobních údajů

 

4.1. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele — informovat Uživatele prostřednictvím zasílání e-mailů; poskytování přístupu Uživatele ke službám, informace a/nebo obsah a informace obsažené na webových stránkách.

 

4.2. Operátor má také právo zasílat uživateli oznámení o nových produktech a službách, speciálních nabídkách a různých akcích. Uživatel může vždy odstoupit od obdržení informační zprávy, pošle Provozovateli dopis na e-mailovou adresu abigailstyl@seznam.cz s poznámkou "Zřeknutí se upozornění o nových produktech a službách a speciálních nabídkách".

 

4.3. Neosobní údaje uživatelů shromážděné prostřednictvím služeb internetových statistik slouží ke shromažďování informací o aktivitách uživatelů na webu, ke zlepšení kvality webu a jeho obsahu.

 

 

5. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

 

5.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele pouze v případě jejich plnění a/nebo odeslání Uživatelem sami přes speciální formulář, který se nachází na webových stránkách http://www.hairschool-on.com/. Vyplňte příslušné formuláře a/nebo odesláním své osobní údaje Provozovateli, Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Zásadami.

 

5.2. Provozovatel zpracovává обезличенные údaje o Uživateli v případě, pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (včetně ukládání souborů "cookie" a použití technologie JavaScript).

 

 

6. Pořadí sběru, skladování, přenosu a dalších typů zpracování osobních údajů
Bezpečnost osobních dat, které jsou zpracovány Provozovatelem, je zajištěna tím, že provádění právních, organizačních a technických opatření, potřebných pro splnění v plném rozsahu požadavků platné legislativy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

6.1. Provozovatel zajišťuje bezpečnost Osobních údajů a přijímá všechna možná opatření, která vylučují přístup k osobním údajům neoprávněných osob.

 

6.2. Osobní údaje uživatele nikdy, za žádných podmínek nebudou sdíleny s třetími stranami, s výjimkou případů souvisejících s prováděním platných právních předpisů.

 

6.3. V případě zjištění nepřesnosti v osobních dat, Uživatel může realizovat sami, prostřednictvím doporučení Provozovateli upozornění na e-mailovou adresu Provozovatele abigailstyl@seznam.cz s označením "Aktualizace osobních údajů".

 

6.4. Doba zpracování osobních údajů je neomezená. Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas na zpracování osobních dat odesláním Provozovateli upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele abigailstyl@seznam.cz s poznámkou "Názor souhlasu ke zpracování osobních údajů".

 

 

7. Přeshraniční přenos osobních údajů

 

7.1. Provozovatel před zahájením provádění přeshraniční přenos osobních údajů je povinen se ujistit v tom, že zahraničním státem, na jehož území se předpokládá provést převod osobních údajů, je zajištěna spolehlivá ochrana práv subjektů osobních údajů.

 

7.2. Трансграничная přenos osobních údajů na území cizích států, které nesplňují výše uvedené požadavky, mohou být prováděny pouze v případě, že souhlas v písemné formě subjektu osobních údajů na přeshraniční předávání jeho osobních údajů a/nebo plnění smlouvy, party, jehož je subjekt osobních údajů.

 

 

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1. Uživatel může získat nějaké vysvětlení, интересующим otázky týkající se zpracování jeho osobních údajů, obrátí na Provozovatele prostřednictvím e-mailu abigailstyl@seznam.cz.

 

8.2. V tomto dokumentu se budou odrážet veškeré změny Zásad zpracování osobních údajů Provozovatelem. Politika funguje neomezeně, dokud nebude nahrazena novou verzí.

 

8.3. Aktuální verze zásady svobodného přístupu se nachází na internetu na adrese http://www.hairschool-on.com/terms..

Оферта

Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу: https://www.hairschool-on.com/terms, является предложением ABIGAIL STYL s.r.o. (далее - Исполнитель) заключить настоящий Договор (далее - Договор) с любым заинтересованным физическим лицом (далее - Заказчик).

 

Настоящий документ является публичной офертой. Надлежащим акцептом настоящей оферты является совершение Заказчиком в совокупности следующих действий:

 

 • нажатия кнопки  «Я принимаю условия оферты» при подаче заявки на сайте https://www.hairschool-on.com/ или в иных местах на указанном сайте, где размещен соответствующая кнопка;

 • нажатия кнопки «Я принимаю условия политики обработки персональных данных» при подаче заявки на сайте https://www.hairschool-on.com/ или в иных местах на указанном сайте, где размещена соответствующая кнопка

 • оплаты стоимости услуг Исполнителя в порядке, определенном в Договоре.

 

Оплачивая стоимость услуг Исполнителя, Заказчик:

- гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе;

- гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом;

- соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия, возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных сведений о себе.

 

Датой акцепта оферты Заказчиком (датой заключения Договора) считается дата зачисления денежных средств за оказание Исполнителем услуг на расчетный счет Исполнителя.

 

 

Договор

 

  1. Термины и определения

 

В Договоре, если иное прямо не вытекает из текста, указанные ниже термины будут иметь следующие значения:

Платформа — Программно-аппаратный комплекс (информационная система), исключительное право на который принадлежит Исполнителю, размещенный в сети Интернет по адресу: https://www.hairschool-on.com/, включающий в себя совокупность самостоятельно разработанных Курсов; совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов (аудиовизуальных произведений) и иных объектов интеллектуальной собственности, обеспечивающий доступность Курсов Заказчикам в сети Интернет. Платформа предназначена для предоставления Заказчикам удаленного доступа через сеть Интернет к Курсам с целью организации процесса самообучения Заказчика по выбранной им тематике.

 

Сайт — Сайт Исполнителя в сети Интернет по сетевому адресу https://www.hairschool-on.com

Личный кабинет — Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате регистрации Заказчика и доступных при вводе его аутентификационных данных (адреса электронной почты и пароля) в предусмотренные для этого поля на Сайте.

 

Курс — Совокупность взаимосвязанных занятий и материалов (тексты, фото- и видеоматериалы, иные объекты интеллектуальной собственности), объединенных единой темой, расположенных в определенной последовательности и направленных на самостоятельное приобретение Заказчиком знаний и навыков по соответствующей теме. Если иное прямо не следует из конкретного условия Договора; термин “Курс” по тексту настоящего Договора включает в себя Профессию, если иное прямо не следует из текста Договора.

 

Профессия — Совокупность Курсов, направленных на самостоятельное приобретение Заказчиком более углубленных знаний и навыков по определенной теме.

 

Занятие — Лекция, проводимая на Платформе в дистанционной форме (онлайн) в одном из следующих форматов:

 

Вебинар — Лекция, транслируемая онлайн в режиме реального времени. Для доступа к лекции в формате вебинара Заказчик переходит по указанной Исполнителем ссылке на Платформе в дату и время, указанные в Личном кабинете либо на соответствующей странице Сайта.

 

Запись — записанная лекция, которая доступна онлайн. Доступ Заказчика к лекции в формате записи возможен в любое время.

 

Тариф — Стоимость услуг Исполнителя в рамках выбранного Заказчиком Курса. Тарифы публикуются Исполнителем на https://www.hairschool-on.com.

 

Эксперт, Преподаватель — Физическое лицо, в обязанности которого входит проведение Занятий. Исполнитель самостоятельно назначает Эксперта-(ов) в рамках соответствующего Курса.

 

Модуль — Составная часть Курса, состоящая из блока Занятий, объединенных единой тематикой.

 

2. Предмет Договора

 1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику через информационно-коммуникационную сеть “Интернет” удаленный доступ к Платформе (далее - “Услуги”), а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение за предоставленный доступ в соответствии с п. 4.1 Договора. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ только к тем Курсам, которые выбрал и оплатил Заказчик.

 2. Исполнитель размещает перечень Курсов, доступных для прохождения, на Сайте. Информация о стоимости, содержании, расписании Курса (датах и времени проведения Занятий) доступна Заказчику на странице выбранного Курса на Сайте. По письменному запросу Заказчика, направленному на электронную почту Исполнителя hairschool-on@seznam.cz, Исполнитель направляет Заказчику подробную информацию о Курсе на электронную почту Заказчика, указанную им при регистрации на Сайте.

 

 1. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Курсу после регистрации Заказчика на Сайте и оплаты стоимости Услуг в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

 2. Курс состоит из Модулей. В зависимости от Курса доступ Заказчика к Модулям Курса может предоставляться по выбору Исполнителя: а) одномоментно в отношении всех Модулей курса; б) в зависимости от прогресса Заказчика: доступ к каждому следующему Модулю предоставляется после прохождения Заказчиком предыдущего Модуля; или в) по мере готовности Модуля к размещению на Платформе согласно графику, размещенному на странице соответствующего Курса на Сайте.

 3. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Курсу на период прохождения Курса в соответствии с расписанием, доступным Заказчику в Личном кабинете, но не более чем на 3 (три) года. При этом Исполнитель обязуется обеспечить прием через Платформу практических работ Заказчика исключительно в пределах 1 (одного) года с момента приобретения Заказчиком Курса или в пределах 2,5 (двух с половиной) лет с момента приобретения Заказчиком Профессии, если иное не оговорено Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. После окончания прохождения Курса или истечения трехлетнего срока, при наличии у Исполнителя организационной, технической и юридической возможности по письменному запросу Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Курсу (без обязанности обеспечить оценку практических работ Заказчика) в пределах согласованного Сторонами дополнительного периода времени.

 4. Исполнитель вправе вносить изменения в содержание Курса в соответствии с п 3.2.5 Договора.

 5. Исполнитель в рамках оказания Услуг не дает Заказчику индивидуальные консультации. По дополнительному запросу Заказчика, направленному на адрес электронной почты Исполнителя hairschool-on@seznam.cz, Исполнитель через Платформу, с использованием материалов, размещенных на Платформе, может провести для Заказчика индивидуальную консультацию за дополнительную плату.

 6. Услуги считаются оказанными Исполнителем с момента предоставления Заказчику доступа к Платформе и Курсу.

 

3. Права и обязанности Сторон

1.Исполнитель обязан:

 1. Предоставить Заказчику доступ к выбранному Курсу посредством направления ссылки на Курс на электронную почту Заказчика, указанную им при регистрации на Сайте.

 2. Осуществлять информационную поддержку Заказчика по вопросам оказания Услуг и работы Платформы по рабочим дням с 10:00 до 19:00. Все вопросы по поддержке направляются Заказчиком по электронному адресу:  hairschool-on@seznam.cz.

 3. В случае обнаружения ошибок/недоработок в технологической части Платформы, допущенных Исполнителем, либо по вине Исполнителя, своими силами и за свой счет устранить обнаруженные ошибки/недоработки.

2.Исполнитель вправе:

 1. Без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные.

 2. Запрашивать у Заказчика всю необходимую информацию, документы для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

 3. Изменять стоимость Услуг. Информация об актуальной стоимости Услуг доступна Заказчику на сайте https://www.hairschool-on.com/ на странице конкретного Курса. Изменение стоимости Услуг в отношении уже оплаченного Заказчиком доступа к Курсу не производится.

 4. Приостанавливать работу Платформы для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Исполнителя.

 5. Изменять содержание Курса, включая темы отдельных Занятий, их содержание, количество, даты и время проведения соответствующих Занятий, график размещения Модулей на Платформе и сроки открытия доступов к Модулям, заменить Экспертов, Преподавателей. Информация о таких изменениях доступна Заказчику в Личном кабинете.

4. Заказчик обязан:

 1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Услуг Исполнителя.

 2. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для оказания Услуг (в том числе при регистрации на Сайте).

 3. Обеспечить конфиденциальность логина и пароля к личному кабинету на Платформе.

 4. Соблюдать этические нормы поведения при прохождении Курса, в частности не публиковать в общих чатах сообщения, не относящиеся к тематике освоения Курса, не допускать неуважительных высказываний и оскорблений в адрес других Заказчиков, Экспертов, сотрудников Исполнителя, Исполнителя.

   Заказчик вправе:

 1. Приостановить прохождение Курса на определенный период по предварительному письменному согласованию с Исполнителем, оформляемым дополнительным соглашением к настоящему Договору.

 2. Получать информационную поддержку по вопросам, связанным с порядком оказания Услуг и работой Платформы, на протяжении всего срока действия настоящего Договора (с момента его заключения).

 3. По завершении занятий на Курсе получить сертификат о прохождении Курса при условии выполнения требований Исполнителя по посещаемости и освоению Курса. Сертификат предоставляется Заказчику в электронном виде. По дополнительному запросу Заказчика Исполнитель направляет сертификат на почтовый адрес Заказчика, указанный в Личном кабинете.

 4. После каждого Занятия, предполагающего выполнение практической работы, выполнить такую работу и отправить результат на проверку посредством функционала Личного кабинета. Исполнитель обеспечивает направление комментария по выполненной Заказчиком практической работе посредством Личного кабинета в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента получения такой работы, либо с момента получения комментариев Заказчика. Исполнитель обеспечивает направление комментария к финальной практической работе Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее получения. Указанные в настоящем пункте сроки могут быть увеличены Исполнителем в одностороннем порядке если они выпадают на государственные праздники, иные мероприятия или форс-мажорные обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению Исполнителем принятых на себя обязательств. При этом Исполнитель освобождается от обязанности коммуницировать с Заказчиком относительно выполненных Заказчиком практических работ и финальных практических работ по истечении 1 (одного) года с даты приобретения Заказчиком  Курса если иное не оговорено Сторонами в дополнительных соглашениях.

 

4. Финансовые условия

 1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется в соответствии с Тарифами, указанными на Сайте.

 2. Заказчик производит оплату в размере 100% (ста процентов) от стоимости выбранного доступа на Платформу к Курсу единовременно.

 3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

 4. При оплате Услуг на Сайте или на основании полученного на электронную почту уведомления, Заказчик автоматически перенаправляется на страницу системы приема платежей для внесения оплаты. Исполнитель не контролирует аппаратно-программный комплекс электронной системы платежей. Если в результате таких ошибок произошло списание денежных средств Заказчика, но платеж не был авторизован электронной системой платежей, обязанности по возврату денежных средств Заказчику лежат на провайдере электронной системы платежей.

 

5. Интеллектуальная собственность. Конфиденциальность

 1. Исполнитель предоставляет Заказчику право использования Платформы на условиях простой (неисключительной) лицензии на срок предоставления Заказчику доступа к Курсу (п. 2.5) путем осуществления действий, необходимых для функционирования Платформы c целью просмотра Заказчиком материалов Курса и организации им самообучения. Вознаграждение Исполнителя за предоставление права использования Платформы включено в стоимость оказания услуг (п. 4.1 Договора). Заказчик не обязан предоставлять Исполнителю отчеты об использовании Платформы.

 2. В рамках оказания Исполнителем Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к аудиовизуальным материалам, программам для ЭВМ, базам данных, методическим материалам, информационным ресурсам, не находящимся в открытом доступе), в связи с чем Заказчик обязан:

 • воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не воспроизводить, не распространять любые результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного разрешения Исполнителя;

 • немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения исключительных прав Исполнителя;

 • не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в Личный кабинет на Платформе третьим лицам. В случае утраты, а также в случаях незаконного получения доступа к логину и паролю третьими лицами, Заказчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Исполнителю, путем направления уведомления по адресу: hairschool-on@seznam.cz . До момента отправки указанного извещения все действия, совершенные с использованием Личного кабинета Заказчика, считаются совершенными Заказчиком.

  1. Использование Заказчиком Платформы, ее содержимого и составляющих (как в целом, так и фрагментарно) и прочих разработанных Исполнителем технических решений не означает передачи (отчуждения) Заказчику и / или любому третьему лицу прав на результаты интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части.

  2. К конфиденциальной относится любая информация, относящаяся к процессу оказания Услуг Исполнителем, неопубликованная в открытом доступе и не являющаяся доступной для всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в ходе оказания Услуг (за исключением общедоступной информации), третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.

 

6. Ответственность Сторон

 1. Исполнитель не несёт ответственности за качество соединения с сетью Интернет и функционирование оборудования и программного обеспечения Заказчика.

 2. При неисполнении Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктами 5.1 Договора, и выявлении Исполнителем факта доступа третьих лиц к содержанию Курса Заказчик обязан во внесудебном порядке по письменному требованию Исполнителя оплатить штраф в размере 1000 (тысяча) евро за каждый случай несанкционированного предоставления доступа третьим лицам.

 3. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе деактивировать доступ Заказчика к Личному кабинету, а также заблокировать доступ Заказчика на Платформу и к Курсу (-ам).

 4. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой в чатах мессенджеров («WhatsApp», «Viber», «Telegram»), которые создаются по инициативе Заказчиков, в том числе за использование третьими лицами персональных данных, которые Заказчик оставляет в таких чатах.

 5. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за возможный ущерб, возникший в результате:

 • сбоев в работе Платформы и (или) иного программного обеспечения, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении;

 • отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений;

 • установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Договора;

 • других случаев, связанных с действием (бездействием) пользователей Интернета и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования;

 • использования (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты услуг по Договору.

 

7. Срок действия Договора. Порядок расторжения

 1. Договор вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

 2. Договор может быть в любое время расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке.

 3. Договор может быть в любое время расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика путем направления Исполнителю уведомления по электронной почте Исполнителя hairschool-on@seznam.cz с указанием в ней причин отказа от Договора, а также своих данных позволяющих Исполнителю однозначно верифицировать владельца Личного кабинета на Платформе, реквизитов и иной информации необходимой для возврата денежных средств.

 4. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель возвращает Заказчику часть стоимости Услуг на условиях, предусмотренных Правилами возврата денежных средств (Приложение №1 к Договору).

 

8. Прочие условия

 1. Если иное не предусмотрено в Договоре или действующим законодательством, любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), представляемые Сторонами друг другу, должны быть оформлены в письменном виде и направлены получающей Стороне по почте, путем направления заказной корреспонденции, по электронной почте (на адрес и (или) с адреса Исполнителя, указанного в разделе 9 Договора на адрес и (или) с адреса Заказчика, указанного при регистрации на Платформе) или при помощи курьерской службы. Датой получения корреспонденции считается дата получения уведомления о доставке почтового отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении электронной почтой (или в отсутствии такового – момент отправления сообщения), или день доставки в случае отправления корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, а также переписка через Личный кабинет будут признаны Сторонами достаточными доказательствами.

 2. Заказчик вправе передать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне при условии сохранения текущего прогресса прохождения Курса только при условии получения письменного согласия Исполнителя и на основании отдельного соглашения, заключенного Сторонами.

 3. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных Заказчика, указанных им при регистрации на Сайте, а также в Личном кабинете на условиях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных, размещенной по адресу: https://www.hairschool-on.com/terms Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя смс-рассылок, а также иных видов рассылок и уведомлений, в том числе сообщений рекламного характера (устных и письменных), с использованием любых средств связи, включая но не ограничиваясь следующими: электронная почта, телефон, почтовые рассылки, таргетинговая и контекстная реклама. Настоящее согласие может быть в любое время отозвано Заказчиком посредством направления уведомления по электронной почте Исполнителя hairschool-on@seznam.cz.

 4. Заказчик дает согласие на использование Исполнителем отзывов Заказчика об Исполнителе и оказываемых им услугах, оставленных Заказчиком в официальных группах Исполнителя в социальных сетях, в целях размещения таких отзывов на официальных сайтах Исполнителя, в информационных и рекламных материалах Исполнителя. Настоящее согласие действует с даты заключения Договора. Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент путем направления письменного заявления по юридическому адресу Исполнителя, указанному в разделе 9 Договора.

 5. В случае возникновения любых разногласий между Заказчиком и Исполнителем относительно исполнения каждой из сторон условий Договора, а также любых иных разногласий, такие разногласия должны быть урегулированы с применением обязательного досудебного претензионного порядка. Исполнитель обязуется направить Заказчику претензию в электронном виде на адрес электронной почты, указанный Заказчиком при регистрации на Сайте. Заказчик обязуется направить Исполнителю претензию в электронном виде на адрес электронной почты hairschool-on@seznam.cz, а также продублировать в претензию в письменном виде на адрес Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. При несоблюдении любой из сторон всех перечисленных выше условий обязательный претензионный порядок не считается соблюденным.

 6. Заказчик даёт свое согласие Исполнителю на обнародование и дальнейшее использование изображения Заказчика в фото-, видеоматериалах, равно как и зафиксированного в независимых друг от друга кадрах таких видеоматериалов, а также зафиксированного в любых иных объектах изображении в целях размещения такого изображения на официальных сайтах Исполнителя, в информационных и рекламных материалах Исполнителя и любых иных целях, связанных с деятельностью Исполнителя и не противоречащих действующему законодательству. Настоящее согласие действует с даты заключения Договора и распространяется на любые объекты, созданные Исполнителем в период прохождения Курса Заказчиком, а также полученные от Заказчика в этот период. Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент путем направления письменного заявления по юридическому адресу Исполнителя, указанному в разделе 9 Договора.

 

9. Реквизиты Исполнителя

    Исполнитель:

     Abigail Styl s.r.o.

     IČO: 28213041

     Milady Horákové 548/55, Praha 7 - Holešovice,17000

     Tel. +420773176054

 

 

Приложение №1 к Договору

Правила возврата денежных средств

 

Настоящие Правила возврата денежных средств (далее - Правила) регулируют отношения между Исполнителем и Заказчиком, связанные с возвратом оплаченной стоимости Услуг в случае досрочного расторжения Договора.

 

 1. Полный или частичный возврат уплаченных Заказчиком денежных средств производится Исполнителем в случае отказа Заказчика от Договора на основании письменного заявления Заказчика, направленного на электронную почту Исполнителя  hairschool-on@seznam.cz.

 2. Полный или частичный возврат уплаченных Заказчиком денежных средств возможен в течении 14 дней после покупки.

 3. Заказчик вправе отказаться от Договора путем направления на электронный адрес Исполнителя соответствующего письменного уведомления. Исполнитель направляет Заказчику форму заявления о возврате денежных средств (далее - Заявление). Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения формы Заявления от Исполнителя обязуется корректно заполнить, подписать и направить ее Исполнителю в сканированном виде на электронный адрес hairschool-on@seznam.cz. и в оригинале на почтовый адрес: улица Milady Horakove 548/55,индекс 170 00, гор.Prague 7 - Holesovice, Czechia

 4. В случае отказа Заказчика от Договора денежные средства, уплаченные Заказчиком за оказание Исполнителем Услуг, возвращаются Заказчику за вычетом установленных Исполнителем в соответствии с п. 3.1 расходов, связанных с исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

   4.1    Размер установленных Исполнителем расходов определяется следующим образом:

 • Если Заказчик активировал Личный кабинет, то возврат средств не  возмещается.

 • Если Заказчик не активировал Личный кабинет, то размер возмещаемых Исполнителю расходов составляет до 50% от общей стоимости Услуг согласно п. 4.1. Договора

          Сумма возврата рассчитывается на дату получения Исполнителем Заявления.

   4.2   Исполнитель не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика по      электронной почте Заявления и доказательств направления оригинала такого Заявления на почтовый адрес Исполнителя производит возврат Заказчику денежных средств в соответствующем размере на указанные им в Заявлении реквизиты.

   4.3  Доступ к Курсу прекращается в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Исполнителем от Заказчика Заявления о возврате денежных средств, оформленного по форме Исполнителя.

   4.4  По согласованию с Заказчиком Исполнитель может вместо возврата Заказчику денежных средств в соответствии с Правилами возврата денежных средств осуществить замену Курса на другой Курс на условиях, предложенных Исполнителем.

bottom of page